Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy
||

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

21 lutego ruszył nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Rolnicy mają mało czasu na złożenie dokumentów – tylko do 29 lutego. Dlatego ARiMR zachęca do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru i nieodkładanie tego na ostatnie dni. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

Ekoportal gminy – wykaz decyzji środowiskowych
|

Ekoportal gminy – wykaz decyzji środowiskowych

Dla Geoportalu Gminy Słaboszów, dostępnego pod adresem: https://slaboszow.geoportal-krajowy.pl został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych. W Ekoportalu Naszej Gminy znajdą Państwo moduł Decyzje środowiskowe: https://slaboszow.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe, w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Naszej Gminy. Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ…

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji…

Uwaga!
|

Uwaga!

Ważny komunikat w spawie nieuczciwych ofert od firm podszywających się pod Urząd Gminy w Słaboszowie, w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców gminy Słaboszów, o pojawieniu się na terenie naszej Gminy osób powołujących się na współpracę z Urzędem Gminy w Słaboszowie. Urząd Gminy informuje, iż nie współpracuję z żadnymi firmami oferującymi panele fotowoltaiczne, tańszą energię…

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024
||

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024

Wójt Gminy informuje, że Gmina Słaboszów zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup ok. 100 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów użyczenia.Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału…

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub…