Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.

 

   1. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków, która została wybrana w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z firmą została zawarta na okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r.

  Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:

    1. papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

     • opakowania z papieru i tektury, z metali, z tworzyw sztucznych, ze szkła oraz wielomateriałowe,

      • odpady ulegające biodegradacji, w tym w tym odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

       • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
        • meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe,
        • zużyte opony, samochodowe, rowerowe, motocyklowe niepochodzące z działalności gospodarczej czy rolniczej

          • odzież i tekstylia

          W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na  rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 44,00 zł miesięcznie od osoby bez segregacji odpadów.

       W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, ustalona została stawka w wysokości 18.00 zł miesięcznie za oddany worek/pojemnik o pojemności 120l i 36,00 zł miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

       W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej     nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przyjęta została stawka ryczałtowa       w wysokości 160,00 zł od nieruchomości za cały rok, w przypadku segregacji oraz 320,00 zł rocznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

       Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, ustalono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od nieruchomości.

       Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych przekazywane były przez mieszkańców jako odpady zbierane selektywnie w dostarczonych przez firmę workach:

         • Koloru żółtego – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,

         • Koloru zielonego – szkło, opakowania ze szkła,

         • Koloru niebieskiego – papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

         • Koloru brązowego – odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych                i ogrodów i odpady kuchenne ( dostępne dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania)

        Natomiast odpady zmieszane przekazywane były w plastikowych pojemnikach o pojemności 120l. i 240l. oraz workach koloru czarnego.

        2.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałość z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

        Zmieszane odpady komunalne w ilości 398,28 Mg przekazane zostały do następujących instalacji regionalnych:

          1. ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu,
             1. FCC Śląsk Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze Śląskie,

            • Remondis Kraków Spółka z. o.o., Kraków, ul. Półłanki 64,

             • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków,

              • ARW BALTIC Sp. z o.o., ul.Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec,

               • EGGER Biskupiec Sp. z o.o., ul. św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec-Kolonia Druga,

                • Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o. 30-307 Kraków, ul. Barska 12 baza przeładunkowa Miechów

               Odpady zebrane selektywnie o masie 156,24 Mg przekazane zostały do sortowni:

                 1. MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków,

                  • ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu,

                   • SANIT TRANS  Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne,

                    • SAR Recykling Sp. z o.o. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice,

                     • ECOPELL Sp. z o.o. Januszowice 120, 32-090 Słomniki,

                      • Recykl Organizacja Odzysku S.A, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem,

                       • BIOSYSTEM S.A., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków,

                        • Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych BARYCZ ul. Krzemieniecka 40, 30 – 694 Kraków,

                        • Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,

                        • Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak,

                        • Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o. ul. Wielopole 62, 33-210 Olesno,

                       Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów oraz odpady kuchenne mieszkańcy zadeklarowali wykorzystać na własne potrzeby lub umieścić w przydomowym kompostowniku.

                       Odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane były w ustalonym dniu w okresie wiosennym, które mieszkańcy wystawiali przed domy w formie wystawki, w roku 2023 nie trzeba było robić wcześniejszego zgłoszenia oddania odpadów wielkogabarytowych.

                       Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi podczas wymiany zużytych baterii lub akumulatorów.

                       Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, mogły być odbierane w utworzonym przez Gminę Słaboszów – Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie, przed wcześniejszym zgłoszeniem zamiaru oddania odpadów do PSZOK pracownikowi Gminy Słaboszów                     i wydanym przez pracownika podpisanym załącznikiem do zgłoszenia.

                       Na terenie Gminy Słaboszów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów.

                       3. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.

                       W roku 2023r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:

                       Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
                       20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 398,28
                       20 01 01 Papier i tektura 0,56
                       20 01 10 Odzież 0,34
                       20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 24,56
                       16 01 03 Zużyte opony 6,66
                       20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0
                       20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5,46
                       20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki 2,94
                       20 01 39 Tworzywa sztuczne 67,06
                       15 01 07 Opakowania ze szkła 52,78
                       20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5,3
                       15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,40
                       15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,86

                       4. Ilość i rodzaj odpadów oddanych przez mieszkańców Gminy Słaboszów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

                        W utworzonym przez Gminę Słaboszów, Punkcie Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych  przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie, można było oddać następujący rodzaj odpadów, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru oddania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów pracownikowi Gminy Słaboszów

                       Rodzaje odpadów komunalnych:

                         • odpady zmieszane

                         • papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET

                         • szkło

                         • sprzęt elektryczny i elektroniczny

                         • meble i inne odpady wielkogabarytowe

                         • odzież i tekstylia

                         • zużyte opony

                         • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

                         • odpady budowlane

                        W roku 2023 zebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych w utworzonym przez Gminę Słaboszów – Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych:

                        17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – 1,500 Mg

                        16 01 03 (zużyte opony) – 0,3000 Mg

                        20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – 1,04 Mg

                        20 01 10 (odzież) – 0,26 Mg

                        5. Osiągnięte poziomy recyklingu.

                        Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania: 150,6983 Mg

                        Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 38,70 %

                        Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi: 160,4929 Mg

                        Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –573,3200 Mg

                        Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów       komunalnych: 40%

                        Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2023 wynosił 35%. W związku z powyższym Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

                        6.      Koszty poniesione    w    związku    z    odbieraniem,    odzyskiem,    recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2023r.

                        Zgodnie z umową z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obliczane były jako iloczyn faktycznej ilości zebranych odpadów ceny jednostkowej, na podstawie poniższego przelicznika:

                         1. Odpady zmieszane – 1188,00 zł/Mg brutto, w tym 88,00 zł VAT

                         1. Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1296,00 zł/Mg brutto, w tym 96,00 zł VAT,

                         1. Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET,  – 1566,00  zł/Mg brutto, w tym 116,00 zł VAT,

                         1. Szkło – 1566,00  zł/Mg brutto, w tym 116,00 zł VAT,

                         1. Sprzęt eklektyczny i elektroniczny  1674,00 zł/Mg brutto, w tym 124,00 zł VAT

                         • Meble i inne odpady wielkogabarytowe 1674,00 zł/Mg brutto, w tym 124,00 zł VAT

                         • Odzież i tekstylia 1566,00 zł/Mg brutto, w tym 116,00 zł VAT

                         • Zużyte opony 1458,00 zł/Mg brutto, w tym 108,00 zł VAT

                        Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapłacono firmie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o z siedzibą 30-307 Kraków ul. Barska 12 kwotę 647 922,24 zł brutto