|

Dofinansowanie na remont dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów

Gmina Słaboszów pozyskała dofinasowanie ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W ramach tego zadania do końca roku 2023 wykonany zostanie:

Remont drogi gminnej nr 140468K „Janowice – Maćkarnia” w miejscowości Janowice w km 0+000 – 0+075, w km 0+084 – 0+145, w km 0+154 – 0+546,

Remont drogi gminnej nr 140473K „Kalina Wielka – Parcelanty” w miejscowości Kalina Wielka w km 0+000 – 1+955,

Remont drogi gminnej nr 140496K „Święcice Przez Wieś” w miejscowości Święcice w km 0+000 – 0+800

Wartość zadania: 1 231 312,39 PLN