Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

 1. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków, która została wyłoniona w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z firmą została zawarta na okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:

 1. papier i tektura,
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • opakowania wielomateriałowe
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło białe i kolorowe typu butelki szklane, słoiki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe,
 1. zużyte opony ( samochodowe, rowerowe, motocyklowe),

  j.) zmieszane odpady komunalne ( nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. a-i).

W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 46,00 zł miesięcznie od osoby bez segregacji odpadów.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, ustalona została stawka w wysokości 18.00 zł miesięcznie za oddany worek/pojemnik o pojemności 120l i 36,00 zł miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przyjęta została stawka ryczałtowa w wysokości 160,00 zł od nieruchomości za cały rok, w przypadku segregacji oraz 320,00 zł rocznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, ustalono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od nieruchomości.

Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych przekazywane były przez mieszkańców jako odpady zbierane selektywnie w dostarczonych przez firmę workach:

 • Koloru żółtego – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
 • Koloru zielonego – szkło, opakowania ze szkła,
 • Koloru niebieskiego – papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • Koloru pomarańczowego – pampersy,
 • Koloru brązowego – odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych                       i ogrodów i odpady kuchenne ( dostępne dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania)

Natomiast odpady zmieszane przekazywane były w plastikowych pojemnikach o pojemności 120l. i 240l. oraz workach koloru czarnego.

2.    Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałość z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na terenie Gminy Słaboszów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne w ilości 284,26 Mg przekazane zostały do następujących instalacji regionalnych:

 1. ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu,
  1. Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, Nadwiślańska 36
  1. FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
  1. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o. 30-307 Kraków, ul. Barska 12 baza przeładunkowa Miechów
 • Zakład Odzysku Surowców MADROHUT Sp. z o.o. ul Ujastek 1, 30-969 Kraków
  • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów
  • Remondis Kraków Spółka z. o.o., Kraków, ul. Półłanki 64,

Odpady zebrane selektywnie o masie 160,382 Mg przekazane zostały do sortowni:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – BARYCZ ul. Krzemieniecka 40, 30 – 694 Kraków

SAR Recykling Sp. z o.o. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice

MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków

PHU EKOPARTNER Andrzej Liszka  ul. Radzikowskiego 37, 30-740 Kraków

Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o. 32-210 Olesno, ul. Wielopole 62

ECOPELL Sp. z o.o. Januszowice 120, 32-090 Słomniki

PreZero Małopolska Sp. z o.o. ul Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o. 30-307 Kraków, ul Barska 12 , baza przeładunkowa Miechów

Sławomir Skotniczy Skotniczy Transport Bibice ul. Sportowa 5, 32-087 Zielonki

Przetwarzaj.pl Sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, ul. Mokra 7H

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów oraz odpady kuchenne mieszkańcy zadeklarowali wykorzystać na własne potrzeby lub umieścić w przydomowym kompostowniku.

Odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane były w ustalonym dniu w okresie jesiennym. Odbiór odbywał się bezpośrednio „od mieszkańca” w formie tzw. „wystawki”. W roku 2022 nie było wymagane wcześniejsze  zgłoszenie oddania odpadów wielkogabarytowych.

Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z wymianą zużytych baterii lub akumulatorów. Ponadto zbiórkę tego typu odpadów w ramach akcji proekologicznych prowadziły lokalne szkoły Podstawowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, mogły być odbierane w utworzonym przez Gminę Słaboszów – Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru oddania odpadów do PSZOK pracownikowi Gminy Słaboszów.

3.    Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.

W roku 2022r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:

Kod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
20 03 01Niesegregowane zmieszane odpady komunalne282,9
20 03 07Odpady wielkogabarytowe19,46
16 01 03Zużyte opony3,200
20 01 23Urządzenia zawierające freony1,337
20 01 35Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki    0,747
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki0,778
20 01 39Tworzywa sztuczne62,62
15 01 07Opakowania ze szkła54,19
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji5,3
15 01 01Opakowania z papieru i tektury                      10


Ilość i rodzaj odpadów oddanych przez mieszkańców Gminy Słaboszów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W utworzonym przez Gminę Słaboszów, Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie, można było oddać następujący rodzaj odpadów, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru oddania odpadów do PSZOK pracownikowi Gminy Słaboszów.

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

 • odpady zmieszane
 • papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET
 • szkło
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odzież i tekstylia
 • zużyte opony
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • odpady budowlane

w roku 2022 zebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych w utworzonym przez Gminę Słaboszów – Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych:

17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – 1,36 Mg

15 01 07 (opakowania ze szkła) – 0,320 Mg

16 01 03 (zużyte opony) – 0,200 Mg

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – 7,31 Mg

 • 1 10 (odzież) – 0,540 Mg
4.    Osiągnięte poziomy recyklingu.

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania: 97,0655 Mg

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 3,73

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi: 142,2383Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –

491,7620Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:

29 %
Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych(poziom składowania) : 36,08

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2022 wynosił 25%. Zatem, Gmina osiągnęła wymagany roczny poziom recyklingu.

5.    Koszty poniesione  w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2022r.

Zgodnie z umową z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obliczane były jako iloczyn faktycznej ilości zebranych odpadów i ceny jednostkowej dla poszczególnych frakcji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. Odpady zmieszane – 1296,00 zł/Mg brutto, w tym 96,00 zł VAT
 2. Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1404,00 zł/Mg brutto, w tym 104,00 zł VAT,
 3. Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło – 1674,00  zł/Mg brutto, w tym 124,00 zł VAT,
 4. Odzież i tekstylia 1674,00 zł/Mg brutto, w tym 124,00 zł VAT
 5. Zużyte opony 1566,00 zł/Mg brutto, w tym 116,00 zł VAT
 6. Pozostałe – 1782,00 zł/Mg brutto, w tym 132,00 zł VAT.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utworzenie
i  prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapłacono firmie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o z siedzibą 30-307 Kraków ul. Barska 12 kwotę 673 618,46 zł brutto.