Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

 1. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków, która została wybrana w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z firmą została zawarta na okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:

a.) papier i tektura,

b.) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, c.) opakowania wielomateriałowe

d.) metale,

e.) tworzywa sztuczne,

f.) szkło białe i kolorowe typu butelki szklane, słoiki, g.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h.) meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe,

i.) zużyte opony ( samochodowe, rowerowe, motocyklowe )

j.) zmieszane odpady komunalne ( nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. a-i).

W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 46,00 zł miesięcznie od osoby bez segregacji odpadów.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, ustalona została stawka w wysokości 18.00 zł miesięcznie za oddany worek/pojemnik o pojemności 120l i 36,00 zł miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przyjęta została stawka ryczałtowa w wysokości 160,00 zł od nieruchomości za cały rok, w przypadku segregacji oraz 320,00 zł rocznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, ustalono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od nieruchomości.

Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych przekazywane były przez mieszkańców jako odpady zbierane selektywnie w dostarczonych przez firmę workach:

 • Koloru żółtego – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
 • Koloru zielonego – szkło, opakowania ze szkła,
 • Koloru niebieskiego – papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • Koloru pomarańczowego – pampersy,
 • Koloru brązowego – odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów i odpady kuchenne ( dostępne dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania)

Natomiast odpady zmieszane przekazywane były w plastikowych pojemnikach o pojemności 120l. i 240l. oraz workach koloru czarnego.

2.     Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałość z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na terenie Gminy Słaboszów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne w ilości 346,32 Mg przekazane zostały do następujących instalacji regionalnych:

 1. ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o., Bolesław, ul. Osadowa 1,
  1. Remondis Kraków Spółka z. o.o., Kraków, ul. Półłanki 64,
  1. FCC Podhale Sp. z o.o., ul. J. Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,
  1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. Balin, Chrzanów, ul. Głogowa 75
  1. FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Odpady zebrane selektywnie o masie 202,19 Mg przekazane zostały do sortowni:

 1. Składowisko odpadów komunalnych Sp.z o.o. w Oświęcimiu, Nadwiślańska 36
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. , Bolesław 1

Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów oraz odpady kuchenne mieszkańcy zadeklarowali wykorzystać na własne potrzeby lub umieścić w przydomowym kompostowniku.

Odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane były w ustalonym dniu w okresie wiosennym. Odbiór musiał być poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem odpadów do firmy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o Kraków ul. Barska 12, Oddział Miechów, ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów.

Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi podczas wymiany zużytych baterii lub akumulatorów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, mogły być odbierane za dodatkową opłatą na indywidualne zamówienie, złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne

3.      Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.

W roku 2021r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:

Kod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
20 03 01Niesegregowane zmieszane odpady komunalne346,32
17 03 01  Mieszanki bitumiczne zawierające smołę2,06
15 01 07Opakowania ze szkła55,53
20 01 39Tworzywa sztuczne61,74
20 03 07Odpady wielkogabarytowe47,39
16 01 03Zużyte opony10,40
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji4,52
20 01 01Papier i tektura3,84
15 01 01Opakowania z papieru i tektury7,04
20 01 35Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki    3,30
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki    4,08
20 01 23Urządzenia zawierające freony4,35
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.
 • odpady zmieszane – 346,32 Mg
 • odpadów ulegających biodegradacji – 4,52 Mg
 • masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania– 237,5556 Mg
 • masa odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania – 5,2258 Mg
 • łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: – 548,5060 Mg
 • łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych: – 2,06 Mg
 • łączna masa odebranych odpadów komunalnych: – 550,5660 Mg
4.      Osiągnięte poziomy recyklingu

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania: 30,6824 Mg

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 35,10 %

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi: 150,2858 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 548,5060 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 28%

Zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra   Klimatu   i   Środowiska   poziom   recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2021 wynosił 20%. W związku z powyższym Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

5.      Koszty    poniesione    w    związku    z    odbieraniem,    odzyskiem,    recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2021r.
Zgodnie z umową z Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obliczane były jako iloczyn faktycznej ilości zebranych odpadów ceny jednostkowej, na podstawie poniższego przelicznika:

a.) Odpady zmieszane – 1404,00 zł/ Mg brutto w tym 104,00 zł VAT,

b.) Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1404,00 zł/Mg brutto w tym 104,00 zł VAT,

c.) Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło – 1782,00 zł/Mg w tym 132,00 zł VAT,

d.) Pozostałe – 1890,00 zł/Mg brutto w tym 140,00 zł VAT.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zapłacono firmie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o z siedzibą 30-307 Kraków ul. Barska 12 kwotę 795 564,18 zł brutto.