Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km Przebudowa drogi wewnętrznej – BIP Przebudowa drogi wewnętrznej – eZamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023
|

Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach, która obejmuje: Część 1: Zagospodarowanie terenu wokół Budynku Szkoły w Janowicach, Część 2: Termomodernizacja z przebudową i rozbudową Budynku Szkoły w Janowicach, Część 3: Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym – hybrydowym.

Zaproszenie do składania ofert.
|

Zaproszenie do składania ofert.

W związku z realizacją projektu pn. ” Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów” , Gmina Słaboszów zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wykonania w/w zadania. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO             Urząd Gminy w Słaboszowie informuję, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania…