„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Słaboszów”
|

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Słaboszów”

https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/116736/details

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km Przebudowa drogi wewnętrznej – BIP Przebudowa drogi wewnętrznej – eZamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023
|

Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach, która obejmuje: Część 1: Zagospodarowanie terenu wokół Budynku Szkoły w Janowicach, Część 2: Termomodernizacja z przebudową i rozbudową Budynku Szkoły w Janowicach, Część 3: Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym – hybrydowym.