|

Zaproszenie do składania ofert.

W związku z realizacją projektu pn. ” Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów” , Gmina Słaboszów zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wykonania w/w zadania.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

            Urząd Gminy w Słaboszowie informuję, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów” realizowanego w ramach PROW na lata   2014-2020.