„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” 

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” Wójt Gminy Słaboszów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają

Osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta Osobistego w 2024 roku do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słaboszowie do dnia 8 września 2023 roku.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kierowany jest do:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przy:

wykonywaniu codziennych czynności; poprawie funkcjonowania w życiu społecznym; ograniczaniu skutków niepełnosprawności; stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

załatwianiu spraw urzędowych; wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc; dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; czynnym uczestnictwie, w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów , pod nr telefonu 41 3847113, 41 3847116 oraz na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024