Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  22.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Fundacja Rozwoju Usług Społecznych, ul. Borowcowa 12, 32-500 Chrzanów.

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 86000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

Uzasadnienie punktacji:

1. Możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Na przestrzeni okresu działalności tj. od 2017 roku oferent wykazał bardzo bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku 2023 oferent wykazał dużą ilość zadań publicznych w zakresie zadań
z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Wartość zrealizowanych przez oferenta zadań publicznych znacznie przewyższa kwotę którą Zleceniodawca planuje przeznaczyć na realizację zadania. Oferent wskazał szeroką kadrę osobową współpracującą z oferentem, która będzie zaangażowana w realizację zadania. Kwalifikacje oraz doświadczenie wskazanej kadry zgodne jest z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia. Wskazana osoby realizowały w przeszłości szkolenia o tematyce tożsamej
z zakresem merytorycznym szkoleń określonym w ramach konkursu. Fundacja Rozwoju Usług Społecznych realizowała w roku 2023 na rzecz Zleceniodawcy zadanie publiczne tożsame do przedmiotu obecnego konkursu, realizacja przebiegała prawidłowo, bez zastrzeżeń ze strony uczestników projektu zatem należy uznać iż oferent posiada możliwości do prawidłowej realizacji kolejnego zadania.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Koszty realizacji zadania mieszczą się w limicie określonym w ramach ogłoszenia o konkursie.

3. Proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3,  będą realizować zadanie publiczne.

Zakres planowanych do realizacji działań zgodny jest z zakresem oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu  o konkursie. Oferent wskazał kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań.

4. Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,  na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

W ramach ogłoszenia o konkursie nie był wymagany wkład finansowy. Oferent zakłada wkład własny w formie wkładu niefinansowego – osobowego. W ramach opisu zawartego w ofercie wskazano zadania związane z administracją zadania publicznego, które będą realizowane przez wolontariuszy.

5. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Oferent wskazał bardzo bogate doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Podany zakres zrealizowanych zdań zgodny jest z zakresem planowanym do realizacji w ramach konkursu. Wartość zrealizowanych zadań publicznych znacznie przekracza wysokość planowanej dotacji.

Kierownik GOPS
Ilona Zegadło

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. Zm.):

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.