|

Zapytanie ofertowe opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

           Słaboszów, dnia 03 października 2022 roku

ROŚI.7021.112.2022

Zapytanie ofertowe

           Wójt Gminy Słaboszów na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słaboszów.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słaboszów

Słaboszów 57

32-218 Słaboszów

Tel. 41 384 79 12

e-mail: gmina@slaboszow.pl

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, w tym:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości na terenie Gminy Słaboszów, pod względem ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie nieruchomości obejmujących osoby fizyczne, prawne oraz obiekty będące własnością Gminy z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego, a także z uwzględnieniem szacunkowej ilości materiałów do usunięcia metodą spisu z natury.
 2. Sporządzenie wykazu zinwentaryzowanych nieruchomości zawierającego:
 3. adres nieruchomości,
 4. dane ewidencyjne (nr działki, obręb ewidencyjnych),
 5. rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny),
 6. nazwa, rodzaj wyrobów zgodnie z tabelą kodów zamieszczoną na stronie internetowej Bazy Azbestowej,
 7. ilość wyrobów,
 8. umiejscowienie wyrobów,
 9. stopień pilności zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku                          w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
 10. przygotowanie opracowania graficznego wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów/budynków w formacie shp oraz pdf
 11. wprowadzenie przez Wykonawcę wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, uwierzytelniając wykonanie zadania stosownym oświadczeniem.
 • TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

Zakończenie: umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 15.12.2022 r.

 • SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY

Wynagrodzenie wykonawcy – płatność jednorazowa zrealizowana przelewem w terminie              30 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 • TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój nr 13 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slaboszow.pl  z opisem: Oferta na „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”. Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2022 roku o godz. 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • KRYTERIA WYBORU OFERTY

Najniższa cena.

 • OSOBA DO KONTAKTU

Sylwia Molenda, tel. 41 384 79 12, e-mail: gmina@slaboszow.pl

                                                                                                                         Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak