Sprawozdanie z kontroli palenisk w 2019 roku

Sprawozdanie z kontroli palenisk w 2019 roku

   Na przełomie listopada i grudnia na terenie Gminy Słaboszów zostały przeprowadzone kontrole kotłów i palenisk.      Kontrole są wynikiem zapisów w: Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa Rozporządzeniu w sprawie wymagań dla…

Ekointerwencja w Małopolsce,

Ekointerwencja w Małopolsce,

w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Małopolski zgłosili już ponad 900 ekointerwencji w zakresie naruszenia przepisów ochrony środowiska, głównie dotyczących podejrzenia spalania odpadów. Oznacza to, że udostępnione przez Urząd Marszałkowski narzędzie jest znaczącym ułatwieniem w zgłaszaniu łamania przepisów środowiskowych oraz podnosi świadomość mieszkańców, aby nie pozostawali w takich sytuacjach obojętni. Szersze włączenie mieszkańców w troskę…

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXII/452/17 wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała nie zakazuje stosowania paliw stałych za wyjątkiem paliw złej jakości (muły i floty węglowe) oraz zobowiązuje mieszkańców do stosowania urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu…