2018-02-14


Informacja dla mieszkańców

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXII/452/17 wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nie zakazuje stosowania paliw stałych za wyjątkiem paliw złej jakości (muły i floty węglowe) oraz zobowiązuje mieszkańców do stosowania urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³).

Uchwała antysmogowa dla Małopolski
o    Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji
• od 1 lipca 2017 r. będą instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³)
o    Wyznacza długie okresy przejściowe
• do końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych
• do końca 2026 roku (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
• Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo
o     Wprowadza wymagania dla jakości paliw
• od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony)
o    Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków
• od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
• od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr)

Efekty wprowadzenia uchwały antysmogowej
o    Ograniczenie o ponad 90% emisji pyłu PM10 i PM2.5 oraz osiągniecie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu
o    Szybka poprawa jakości powierza w Małopolsce – dzięki integracji przepisów antysmogowych z dotacjami do wymiany kotłów ze środków RPO (100 mln euro)
o    Ograniczenie o 2,9 mld zł rocznie kosztów zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza – poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski

Listę urzadzeń  spełniających wymogi ekoprojektu można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Urząd Gminy przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

Zgodnie z ustawą o odpadach– „Kto, wbrew przepisowi art.155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.    

Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.:

• odpadów plastikowych i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• zmieszanych odpadów komunalnych.  
 

Kontrola przestrzegania wymogów uchwały i ustawy należy do zadań gminy, która będzie je  realizować przy pomocy  pracowników urzędu

Wszelkie podejrzenia naruszenia przepisów ustawy należy zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy
– osobiście: pokój nr 4
– na adres mailowy: powietrze@slaboszow.pl  
– telefonicznie: 413847912

Skip to content