2019-08-20


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
pn. „Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2019/2020”.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe – Transport uczniów.pdf

Zał. Nr 1 Oświadczenie o spełn. war. udz..pdf

Zał. Nr 2 Wykaz osób….pdf

Zał. Nr 3 Wykaz srodków transportu.pdf

Zał. Nr 4- Wykaz wyk. usług.pdf

Zał. Nr 5 Formularz ofertowy.pdf

Zał. Nr 6 Projekt umowy.pdf

Zał. Nr 7 Klauzula informacyjna RODO.pdf

Skip to content