2015-11-09


Słaboszów dnia 09.11.2015 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów położonej w miejscowości Buszków .

 

I.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr.nr.497/3 ,497/4 ,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Opis :

Zgodnie z ewidencją gruntów obrębu Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach :

-działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha , rowy W-0,13 ha

Nieruchomość stanowi teren nieczynnych stawów rybnych wraz ze znajdującymi się na niej budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi.

II.Cena wywoławcza/minimalna/ nieruchomości do przetargu wynosi :161 738,00 zł (słownie:sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100)brutto.

III.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. wyżej wymienione działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU-tereny stawów rybnych.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz.1000 (piątek)w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie najpóźniej do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz.14oo./liczy się data uznania na rachunku urzędu/.

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ,zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem

3 dnia od dnia zamknięcia przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek

i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

/- /Marta Vozsnak

Skip to content