2020-09-16


  Słaboszów dnia 15.09.2020 r.

Znak:ROŚI.6840.2.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice

I.Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 522/2 o powierzchni 3,0645 ha położona w Święcicach,  wraz z drzewostanem parku poddworskiego przylegająca do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Działka zabudowana jest budynkiem dawnego dworku o wymiarach długość 38 m, szerokość 15 m, całkowita wysokość 9,8 m, powierzchnia zabudowy 490 m², powierzchnia użytkowa 842 m² w tym parter 477 m², poddasze 82 m², piwnice 283 m², kubatura 2992 m³. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony.

IICena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 )brutto.

III. Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną księgę wieczystą nr  KR1M/00038451/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow.2,9104 ha, Bi (inne tereny zabudowane) o pow.0,0642  ha, Rola III a o pow.0,0899 ha. Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 522/2  położona jest w terenach oznaczonych jako  ZP2-tereny zieleni parkowej, urządzonej, park poddworski w Święcicach, pozostała część jako  R-tereny rolnicze.

IV. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 20 listopada 2020 r.( piątek)) o godz.1000 .

V. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 13 listopada 2020 roku /liczy się data uznania na rachunku urzędu/.

VI. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII. Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej

X. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XIEwentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu

XIII. Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WÓJT GMINY

/-/Marta  Vozsnak

Infor.przet.Święć..doc

Skip to content