2017-01-02


 

Słaboszów dnia 02.01.2017r.

 Znak:ROŚI.6840.8.2015

 INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29  grudnia  2016r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Święcice stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr nr 499/1 o pow. 0,1284 ha, nr 500 o pow. 0,0596 ha, nr 501 o pow. 0,0344 ha, nr 502/1 o pow. 0,4648 ha, nr 503 o pow. 0,0180, nr 504/1 o pow. 0,3164 ha, nr 504/2 o pow. 0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu nikt nie został dopuszczony, gdyż nikt nie wpłacił  wadium. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 168 984 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem  tysięcy  dziewięćset osiemdziesiąt cztery   złotych 00/100 ) netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Skip to content