2016-05-10


 Słaboszów dnia 04.05.2016 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29 kwietnia 2016  r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony drugi przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5  o powierzchni łącznej  5,77  ha , objęte  Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość  stanowi teren  nieczynnych  stawów rybnych  wraz ze znajdującymi się na niej urządzeniami hydrotechnicznymi Do przetargu nikt nie został dopuszczony , gdyż nikt nie wpłacił  wadium  .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 161 738,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy  siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Skip to content