||

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024

Wójt Gminy informuje, że Gmina Słaboszów zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.
W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup ok. 100 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów użyczenia.
Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Gminy w Słaboszowie do 29.02.2024 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Gminy Słaboszów, oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jeden budynek jednorodzinny może uzyskać tylko 1 kompostownik.

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pn.
„Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki”

 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady i tryb udziału w projekcie pn.: „Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki”.
 2. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę Słaboszów dotacji
  w ramach programu Województwa Małopolskiego w zakresie wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.
 3. Gmina Słaboszów planuje zakup ok 100 szt. kompostowników wolnostojących o pojemności 720 l i wykonanych z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu i ich rozdysponowanie mieszkańcom.
 4. Kompostowniki zostaną użyczone mieszkańcom na okres 5 lat, po tym okresie przejdą na własność mieszkańców.
 5. Dla realizacji Projektu stworzona zostanie Lista Wnioskodawców na podstawie kolejności złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz po weryfikacji pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa.
 6. W przypadku złożenia większej ilości wniosków niż ilość przewidziana do realizacji, z pozostałych wniosków zostanie stworzona Lista Rezerwowa. Wnioski składane przez pozostałych Beneficjentów będą dopisywane na Listę Rezerwową według kolejności składania.
 7. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Wniosku z Listy wnioskodawców, lub wycofania Wniosku przez wnioskodawcę, zwolnione miejsce zajmuje kolejny mieszkaniec z Listy Rezerwowej. 2.Warunki uczestnictwa w Programie i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie w wymaganym terminie i podpisanie umowy użyczenia z Gminą Słaboszów.
 2. Deklarację uczestnictwa w projekcie może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Słaboszów, który:
 3. jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie gminy Słaboszów nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej,
 4. deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
 5. nie posiada względem Gminy Słaboszów zaległości z tytułu podatków opłaty za gospodarowanie odpadami lub innych należności względem Gminy,
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie określa m.in.:
 7. informacje o wnioskodawcy,
 8. miejsce lokalizacji przedsięwzięcia,
 9. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której posadowiony będzie kompostownik. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jednym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody innych współwłaścicieli na przystąpienie do Projektu.
 10. Składając deklarację uczestnictwa do projektu Beneficjent oświadcza, że:
 11. nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy;
 12. będzie użytkował kompostownik zgodnie z zaleceniami producenta,
 13. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptuje treść jego postanowień;
 14. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki”,
 15. zapewni trwałość urządzenia w okresie trwałości Projektu tj. minimum 5 lat od daty zakończenia zadania licząc od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu realizacji inwestycji,
 16. umożliwi przedstawicielom Gminy oraz Województwa dokonywania kontroli w miejscu instalacji kompostownika.
 17. Nabór deklaracji uczestnictwa do projektu trwa do 29.02.2024 r.
 18. Deklaracje udziału w projekcie należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
 19. Deklaracje udziału w projekcie można pobrać ze strony internetowej Gminy Słaboszów lub w siedzibie Urzędu.
 20. Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy użyczenia.

 1. Zasady przyznawania kompostowników:

 1. na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik
  o pojemności 720 l,
 2. Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika.
 3. Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dot. odpadów w tym zakresie.