2020-09-04


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

ROZEZNANIE RYNKU

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadań Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, nazwa projektu „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0148/18 w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Prowadzenie zajęć z grupą. Sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci  w Placówce. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach. Prowadzenie dokumentacji dziecka. Prowadzenie zajęć z grupą. Współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka. Podstawowe zajęcia opiekuńcze na rzecz uczestników projektu korzystających ze wsparcia placówki wsparcia dziennego, prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu następujących metod: zabawy integracyjne, relaksacyjne oraz słuchowe i wzrokowe, gry tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem – pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce, zajęcia ruchowe, muzyczne i taneczne, scenki sytuacyjne, bajki terapeutyczne i prace plastyczne (arteterapia). Prowadzenie treningu kulinarnego i trening czystości.

 

 1. Warunki współpracy

Umowa zlecenie w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do 31.12.2020. Czas wykonywania zadań zgodnie z godzinami otwarcia placówki.

Miejsce realizacji zadań – Placówka wsparcia dziennego.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %.
 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cminnajniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 1. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

  

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. W druku „Formularz oferty” – należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji maksymalnie 1600 godzin usługi.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto za godzinę stanowiącą wycenę przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: gops@slaboszow.pl lub osobiście w siedzibie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów do dnia 14.09.2020 r. do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

OFERTA_wychowawca_Słaboszów.pdf

Skip to content