2021-01-04


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

  

 REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE

„Aktywny Słaboszów”

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt jest realizowany w latach 2019-2022 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Słaboszów, w imieniu której występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Celem głównym projektu jest utworzenie i działalność Placówki Wsparcia Dziennego.
 3. Projekt skierowany jest do 50 rodzin (100 dzieci w wieku 5-18 lat oraz 50 dorosłych opiekunów/rodziców) zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nie korzystają ze wsparcia w formie uczestnictwa w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Gminy Słaboszów.
 4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 5. Projekt zakłada wsparcie placówki prowadzonej w 3 połączonych formach t.j.: formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie we współpracy ze szkołami działającymi na terenie Gminy Słaboszów.
 2. Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu, sesje naborowe będą trwały max 2 tygodnie.
 3. W oparciu o listę kandydatów zostaną wybrane osoby do udziału w projekcie zgodnie  z kryteriami oraz punktacją określoną w niniejszym regulaminie – zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz ewentualna lista rezerwowa potencjalnych uczestników projektu.    
 4. O kolejności przyjmowania do projektu w danej turze naborowej decydować będzie ilość uzyskanych punktów zgodnie z preferencjami opisanymi we wniosku W sytuacji, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdą się osoby z identyczną liczbą punktów za kryteria globalne decydować będzie większa liczba punktów za kryteria preferencyjne, natomiast w przypadku identycznej liczby punktów za kryteria globalne i preferencyjne decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku większej liczby chętnych osób niż przewidziano miejsc w placówce będą oni mogli uczestniczyć w kolejnym naborze pod warunkiem wolnych miejsc.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości osób niż założono będą prowadzone działania promocyjno – informacyjne przez pracowników w celu uzupełnienia rekrutacji.
 7. Rodzice/opiekunowie będą rekrutowani do udziału w projekcie przez pryzmat dzieci.
 8. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:

 

Kryteria globalne

 1. a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020– 5 punktów. (zaświadczenie GOPS lub oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

 1. b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 punktów (orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub inny dokument poświadczającym stan zdrowia).

 1. c) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 punktów (orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub zaświadczenie lekarskie).

 1. d) Osoby lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – 5 punktów (oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu.

 1. e) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 punktów. (zaświadczenie GMINA).

Uwaga: W przypadku osób, które kwalifikują się do różnych grup zostanie przyznana punktacja łączna z każdego kryterium.

 

Kryteria preferencyjne

 1. Preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego – 1 pkt za płeć.
 2. Osoby lub rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi – 1 pkt. (zaświadczenie z OPS lub opinia pedagoga szkolnego).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

Deklaracja_uczestnictwa-Formularz_rekrutacji-Oświadczenie_uczest_proj.pdf

Plakat.pdf

Skip to content