2020-08-18


{nomultithumb}

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18

ZARZĄDZENIE NR 27/ 2020

z dnia 18.08.2020r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), Uchwały Nr IX/82/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz pełnomocnictwa Nr OSO.077/5/2019 z dnia 19.03.2019 roku Wójta Gminy Słaboszów.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

§1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Kierownik GOPS w Słaboszowie

 Ilona Zegadło

                                                                 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 27/2020

z dnia 18.08.2020 r.

 

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE

Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

1)      Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

2)      Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

3)      Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,

4)      Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

5)      Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

1.4. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zastosowaniu wszelkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

1.5. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną terminy realizacji poszczególnych działań będą ustalane na bieżąco.

1.6. Podział zadania:

1. Podzadanie 1. kursy/szkolenia zawodowe co najmniej dla nie mniej niż 6 osób,

1) szkolenie zawodowe/kurs – nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia;

2) należy przewidzieć wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe przygotowanie do egzaminu oraz koszt niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, określonych uprawnień zawodowych lub/i koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3) Zakresy tematyczne kursów będą obejmować co najmniej:

– KURS CUKIERNICZY ZDOBIENIE TORTÓW – 6 osób.

2. Podzadanie 2. Szkolenia grupowe – stacjonarne:

 

1)      Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

WARSZTAT „ZDROWY STYL ŻYCIA” (8 GODZIN)

Zakres: przyczyny i objawy najczęściej występujących chorób, profilaktyka zdrowotna, zdrowie psychiczne i fizyczne, znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, właściwe przyjmowania leków, żywienie kliniczne w najczęściej występujących chorobach, rozwijanie nawyków i umiejętności zdrowego żywienia.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 7, liczba godzin: 8

WARSZTAT RELACJE W RODZINIE (30 GODZIN – 5 x 6 spotkań)

Zakres: modele relacji rodzinnych, wpływ dysfunkcji rodzinnych na funkcjonowanie członków rodziny, wzajemne wyrażanie uczuć, emocji, relacje rodzinne a poczucie własnej wartości, komunikacja transformująca w rodzinie, przemoc w rodzinie a uzależnienia.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 7, liczba godzin: 30

2)      Na potrzeby realizowanego szkolenia Realizator zapewni catering ( serwis kawowy).

3)      Termin realizacji do ustalenia.

4)      Zajęcia odbywać się będą w siedzibie GOPS – pomieszczenia udostępnione nieodpłatnie  przez Zleceniodawcę:

5)      W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

 1. Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.
 3. Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń.
 4. Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

3. Podzadanie 3. Szkolenia grupowe – wyjazdowe

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

a) Wyjazd nr 1. dla 14 UP – osoby dorosłe, 4 UP – dzieci.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

 

Warsztat: Skuteczna komunikacja interpersonalna

Zakres wsparcia: nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmowy, słuchania, werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, udzielania informacji zwrotnej; porozumiewanie się w relacjach społecznych; werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji; komunikowanie w pierwszej osobie; kontakt wzrokowy; mówienie o potrzebach i oczekiwaniach; usuwanie barier komunikacyjnych.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 14 ( wymagany 1 trener), liczba godzin: 16

 

Warsztat dla dzieci: Zajęcia ogólnorozwojowe

Zakres wsparcia:Zajęcia mają za zadanie m.in. wspomagać ogólny rozwój dziecka; zredukować poziom lęku przed rzeczywistością społeczną, przyrodniczą; wpłynąć korzystnie na rozwój percepcji węchowej, smakowej, wzrokowej, słuchowej i czuciowej; poprawić koncentrację uwagi i zredukować poziom lęku przed sytuacjami zadaniowymi; rozwinąć podstawowe umiejętności służące do świadomego i samodzielnego poznawania rzeczywistości; uczyć dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowania próśb i pragnień.

Uczestnicy: dzieci, Liczba dzieci: 4 ( wymagany 1 trener), Liczba godzin: 16

b) Wyjazd nr 2. dla 14 UP – osoby dorosłe, 4 UP – dzieci.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

 

Warsztat: Radzenie sobie z emocjami i stresem

Zakres wsparcia: sposoby reagowania na stres w obszarze środowiska (otoczenie, ludzie, styl życia), w obszarze fizjologicznym (napięcie mięśni, poziom hormonu stresu, relaksacja) i w obszarze psychologicznym (przekonania, nawyki, nastawienie do życia); przyjmowanie pochwał i krytyk; umiejętność swobodnego wyrażania swoich odczuć i ocen; rozpoznanie własnych emocji w relacjach międzyludzkich; metody budowania wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 14 ( wymagany 1 trener), liczba godzin: 16

 

Warsztat dla dzieci: Zajęcia psychomotoryczne

Zakres wsparcia: usprawnianie funkcji psychomotorycznych (wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci.

Uczestnicy: dzieci, Liczba dzieci: 4 ( wymagany 1 trener), Liczba godzin: 16

 

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, 2 pracowników GOPS oraz osób zależnych – 2 osoby dorosłe oraz 6 dzieci wymagających opieki w trakcie udziału rodziców w szkoleniu.

3) Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów dwu dniowych, terminy do ustalenia. 

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

a)      Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,

b)      Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,

c)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,

d)      Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,

e)      Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, owoce, ciastka) dla osób dorosłych,

f)       Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, herbata, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,

g)      Kolacja dla osób dorosłych,

h)      Kolacja dla dzieci,

i)       Sale szkoleniowe każdego dnia – po jednej sali dla każdej grupy,

j)       Animator dla dzieci które nie uczestniczą we wsparciu – opieka nad dziećmi każdego dnia: co najmniej 2 osoby.

5)      Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

a)    Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 osobowych,

b)   Ośrodek dysponuje salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,

c)    Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku.

d)   Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony w łazienkę.

e)    Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 200 kilometrów od miejscowości Słaboszów, kod pocztowy 32-218 (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).

f)    Ośrodek dostosowany do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

6)      W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

a)      Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.

b)      Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

c)      Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń.

d)      Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

e)      Transport do i z miejsca realizacji szkolenia.

1.7.    Metody realizacji zajęć:

 1. zajęcia grupowe;

1.8. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 98 000,00 zł.

2.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej /aktywizacji społecznej / w roku 2019 wyniosła 138.720,00 zł.

3. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.

3.1.  Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie
w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3.2.  Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

3.3.  Zleceniodawca przewiduje możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w ramach oferty do kwoty nie przekraczającej 10% wartości zadania, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu w ramach danego zadania możliwe są bez ograniczeń.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 10.12.2020 r.

5. Termin i sposób składania ofert.

5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

5.2. Do oferty należy dołączyć:

1)      aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

– osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

– inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

– notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

– uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

– uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

5.9. Oferty należy składać do dnia 14.09.2020 do godziny 9.00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów (sekretariat lub biuro projektowe).

5.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  oraz  termin dokonania wyboru ofert. 

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2020 godzina 10.00.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

– możliwość realizacji danego  zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

– proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

– realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń.

  Kierownik GOPS w Słaboszowie

 Ilona Zegadło

Załączniki:

 1. Oferta – wzór
 2. Umowa – wzór
 3. Sprawozdanie – wzór

 

Publikacja:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Strona internetowa:  www.slaboszow.pl
 3. Tablica ogłoszeń w budynku.

Wzór – Oferta_Sprawozdanie_i_Umowa.zip

Skip to content