2020-09-16


   Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  15.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych

 wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

Stowarzyszenie DELFIN, ul. Żuradzka 3B, 32-300 Olkusz.

 

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

realizacja zadania publicznego w 2020 roku w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

 

 

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

                                        

Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                                        Pomocy Społecznej w Słaboszowie

                                                                                                                                                       Ilona Zegadło

 

 

 

 

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. Zm.):

  1. 1.        w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. 2.        w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. 3.        na stronie internetowej organu administracji publicznej. 
Skip to content