2021-08-12


Dożywianie dla dzieci w szkole i na rok szkolny 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w m-cu sierpniu 2021 rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

 

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów. We wniosku prosimy wpisać osoby wspólnie gospodarujące, dane osobowe dzieci (daty urodzenia, pesel, miejsce nauki, klasę) oraz dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2021, należy do niego załączyć zaświadczenia za miesiąc lipiec 2021r.
W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą: Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni, następnie zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie opłacania posiłków w szkole. W/w decyzja będzie podejmowana do dnia 31 grudnia 2021r.

Uwaga!

Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć wnioski w m-cu sierpniu 2021 r. z zachowaniem terminu na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podjęcie decyzji. Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę Ośrodka i pozwoli na przyznawanie posiłków w oczekiwanym terminie, tj. od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie GOPS w Słaboszowie, Słaboszów 57,32-218 Słaboszów oraz telefonicznie pod numerami telefonów (41) 384-71-13;  (41) 381-00-55.

 

 

Skip to content