|||

Zaproszenie do konkursu.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż 28 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił
konkurs pn. „Małopolska Wieś 2023”. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu
województwa małopolskiego, a jego głównym celem jest zachęcenie społeczności
lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej
wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W związku z tym oceniana będzie m. in.
estetyka danej miejscowości, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
inicjatywy prospołeczne i edukacyjne, pomagające wzmocnić tożsamość lokalną oraz
integrujące mieszkańców, jak również strona internetowa sołectwa.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia w ramach Konkursu są gminy
województwa małopolskiego, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa oraz
sołtysi tych sołectw. Ocenie Komisji Konkursowej w kategoriach Najpiękniejsza
Małopolska Wieś oraz Nowatorska Małopolska Wieś podlegać będą inicjatywy
lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2018 r., a w przypadku kategorii
Małopolska Wieś w Sieci – strona internetowa sołectwa, istniejąca co najmniej od
2022 r. i nadal funkcjonująca.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 marca 2023 r. Szczegółowe informacje na
temat konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy.
W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580,
sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl).