2020-01-15


W dniu 13.09.2019 r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziaduszyce – do pól  dz. nr 869 i 870/3 w km 0+000 – 0+686”.

Wykonany zakres rzeczowy:

– roboty pomiarowe – 0,690 km,

– roboty ziemne – renowacja istn. rowu i profilowanie – 98,00 m3,

– mechaniczne plantowanie pow. gruntu-koryto – 3430,00 m2,

– części przelotowe – rury Fi 50 cm PEHD – 9,00 m,

– obudowy wlotów przepustów drogowych – 2,40 m3,

– przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 1,80 m3,

– przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi 50 cm – 6,00 m,

– przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm – 2 szt,

– karczowanie pni koparką – 5 szt,

– oczyszczenie rowów i przepustów z namułu – 5,00 m,

– umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – 156,80 m2,

– podbudowy z kruszyw łamanych w-wa dolna gr. 20 cm – 3.350,00 m2,

– podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 8 cm – 3.380,00 m2,

– wyrówn.istn. podbudowy mieszanką min.-bitumiczną – 219,62 t,

– naw. z mieszanek min.-bit. asf. w-wa ścieralna gr. 3 cm – 2.843,00 m2,

– wyrównanie istn. podbudowy mieszanką betonową – 50,96 m3,

– mechaniczne plantowanie pow. gruntu – 318,50 m2,

– przymocowanie tablic znaków drogowych – 3,00 szt,

– słupki do znaków drogowych z rur stalowych – 3,00 szt.

 Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów za kwotę brutto – 286.311,49 zł , w tym środki z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 143.155,00 zł, środki z budżetu Gminy Słaboszów 143.156,49 zł.

  

 

W dniu 11.12.2019r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. Przebudowa części budynku „Domu Ludowego” na „Świetlicę Środowiskową” – placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 Wykonawcą robót będzie  Firma Handlowo-Usługowa „Maja” Krzysztof Gola, Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów,

Cena brutto zadania – 628.796,17 zł

Termin wykonania – 31.03.2020 r.

 W miesiącu grudniu 2019 r. dokonano odbioru dróg gminnych zrealizowanych przy udziale dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2017 r.

  1. Zadanie częściowe nr 1: Remont drogi gminnej „Maciejów – Giebułtów” nr 140479 w miejscowości Maciejów w km 0+000 – 0+462:

Wykonawcą robót było P.P.U.H.  MIKA, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów za kwotę brutto – 221.860,22 zł

 

  1. Zadanie częściowe nr 2: Remont drogi gminnej „Boleszówka – Jazdowice” nr 140461 w miejscowości Jazdowice w km 0+100 – 1+073:

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93,

28-300 Jędrzejów za kwotę brutto – 314.077,99 zł

 

III. Zadanie częściowe nr 3: Remont drogi gminnej „Rzemiędzice – Wysiołek” nr 140488    w miejscowości Rzemiędzice w km 0+656 – 0+964 :

Wykonawcą robót było P.P.U.H.  MIKA, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów za kwotę brutto – 118.993,64zł

 

  1. Zadanie częściowe nr 4: Remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie – Kropidło” nr 140486 w miejscowości Kropidło w km 0+000 – 0+942:

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93,

28-300 Jędrzejów za kwotę brutto – 298.831,58 zł

 

  1. Zadanie częściowe nr 5: Remont drogi gminnej „Kalina Wielka – Parcelanty” nr 140473 w miejscowości Kalina Wielka w km 0+000 – 0+700:

Wykonawcą robót było Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17,

26-052 Nowiny Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów,  za kwotę brutto: – 231.746,48 zł.

 

Skip to content