2015-03-04


UCHWAŁA NR IV/17/2015

RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)w związku z art. 6 k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Słaboszów uchwala co następuje:

§ 1. 1. W § 1 uchwały o której mowa we wstępie, ust.2 otrzymuje brzmienie: „ ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości  11,00  zł miesięcznie za osobę”.

2. ust. 3 § 1 otrzymuje brzmienie „ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 5,50 zł miesięcznie za osobę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słaboszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Apoloniusz Dulewski

Skip to content