2019-06-18


Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

 

      1.Gospodarstwo rolne powinno posiadać minimalną powierzchnię – 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

      2.Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0.1 ha.

 

Rolnik po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolny w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunów, obsunięcia się ziemi lub lawiny powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin na których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnych również w urzędach gmin. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokument, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, mapki z numerami działek na których wystąpiła szkoda.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

        ZADANIA GMINY

Wójt zarządzeniem gminy wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt po wpłynięciu wniosków od rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

  1.wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisje powołana przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

      ZADANIA KOMISJI

Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:

 

   1.W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:

   a)od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji albo;

   b)nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny- w przypadku szkód w środku trwałym, albo;

   c)nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.

 

    2.Dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych(jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):

     a)po raz pierwszy- w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania szkód

     b)po raz drugi- nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód

 

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

 

Szkody należy zgłaszać w Urzędzie Gminy  w Słaboszowie pok.4. Wnioski do pobrania na stronie gminy www.slaboszow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego  https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html

 

       PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015 r.poz.187, poz.230, poz.1345, poz.1346, poz.1608, poz.2089, z 2016r. poz.170, poz.1455, poz.1912, z 2017r., poz.166).

Skip to content