2015-06-10


I N F O R M A C J A
D L A    R O D Z I N    W I E L O D Z I E T N Y C H    3+

Z A K W A L I F I K O W A N Y C H    D O   P R O J E K T U
„P I E R W S Z Y    D Z W O N E K” W  2015   R O K U

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że Zarząd  Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 650/15 z dnia 28 maja 2015r ustalił kwotę wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w wysokości  120,00zł  na jednego ucznia.

Jednocześnie informujemy,  że zgodnie z zapisami regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” okres kwalifikowalności  wydatków rozpoczyna się od dnia 01 czerwca 2015 roku i trwał będzie do dnia 30 września 2015 roku.
     Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, pokoje Nr: 9 lub 11.
Tel: (41) 3810055 lub (41)  3847113.

Kierownik GOPS
/-/ Wanda Zientara

Skip to content