2017-11-30


Ogłoszenie  o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie  na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  1/2018

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  – podejmowanie działalności gospodarczej,

zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. a  rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. 
o wdrażaniu LSR

Wsparcie udzielane jest: w formie  Premii – płatności ryczałtowej (100% kosztów  wskazanych  we wniosku i biznesplanie).  
Zgodnie z zapisami  LSR  wysokość kwoty pomocy  dla   beneficjenta
wynosi   80 000  złotych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  400 000  złotych

Nabór  Nr  2/2018
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  –  rozwijanie działalności gospodarczej,

zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. c  rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. 
o wdrażaniu LSR

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (70% kosztów  wskazanych we wniosku i biznesplanie)

na  100 000 złotych  otrzymanej pomocy należy stworzyć  1  dodatkowe miejsce pracy

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi   500 000  złotych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

                od    18.12.2017      do    12-01-2018    do godz. 1700  Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

 

Skip to content