2017-07-27


Informacja dla rodzin, które chcą wspierać rodziny przeżywające trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w związku z opieką nad małoletnimi dziećmi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie w oparciu o art. 29 ust. 1,2 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Formy pomocy mogą być bardzo różne, m.in.: udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, pomoc w organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, udzielanie wskazówek dotyczących racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieloną pomocą. Rodziny wspierające za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej gdy:
– Istnieje problem alkoholowy
– Nie ma stałego źródła utrzymania
– Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
– Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
– Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
– Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
– Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów oraz pod numerem telefonu: 41 38 100-55
lub 41 38 471 13.

Słaboszów, 2017-07-21

Skip to content