2022-07-08


Z uwagi na nowe możliwości, jesteśmy zainteresowani zarówno niewielkimi gruntami o powierzchni od 0,5 ha zlokalizowanych w pobliżu GPZ (Główny Punkt Zasilania) w celu budowy wielkoskalowych magazynów energii oraz gruntami o powierzchni min. 1 ha w celu realizacji farm fotowoltaicznych (również na terenach objętych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Zgodnie ze zmianą art. 10 ust 2a Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, zmodyfikowany został limit mocy wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych (farmy fotowoltaiczne), które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia ich w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o mocy do 1000kW na gruntach rolnych V, VI, VIz i nieużytkach.

 

dane kontaktowe.png

informacja.png

Skip to content