||

Zapytanie ofertowe

           Słaboszów, dnia  21 grudzień 2022 roku

ROŚI.6140.23.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Wójt Gminy Słaboszów na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź.zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słaboszów

Słaboszów 57

32-218 Słaboszów

Tel. 41 384 79 00

e-mail: gmina@slaboszow.pl

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2023 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz w święta) do odłowu i transportu zwierząt oraz zapewni całodobowy kontakt. Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie wyłącznie na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia. W przypadkach szczególnych tj. pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi odłów będzie przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od zgłoszenia, a dostarczenie takiego psa do lekarz weterynarii w celu poddania obserwacji nastąpi niezwłocznie po dokonanym odłowie.

Wyłapywanie i przetrzymywanie w/w  zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z póź. zm.), w rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z  1998 r. Nr 116, poz. 753), w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657)

Obowiązki Wykonawcy:

 1. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt powinien być wykonywany urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonywania zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanych zwierząt.
 3. Wykonawca zobowiązany jest poddać nowoprzybyłe zwierzęta do Schroniska kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyłapywanym i przetrzymywanym w Schronisku psom kompleksową i całodobową opiekę weterynaryjną .
 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przebywającym w Schronisku psom właściwą opiekę, regularne karmienie, stały dostęp do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem , upałem i opadami atmosferycznymi oraz właściwe i humanitarne traktowanie.
 6. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów. Wykonawca każdemu przyjętemu do Schroniska psu z terenu Gminy Słaboszów nada unikalny numer, założy kartę informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego psa wraz z jego zdjęciem.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w pełną dokumentację dotyczącą każdego odłowionego z Gminy Słaboszów psa do Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

Zakończenie: umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2023 r.

 • SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY:

Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionych faktur.

 • TERMIN IMIEJSCE ZŁOZENIA OFERTY:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój nr 13 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slaboszow.pl z opisem: Oferta na „Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów”. Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Najniższa cena.

 • OSOBA DO KONTAKTU:

Sylwia Molenda, tel. 41 384 79 12, e-mail: gmina@slaboszow.pl

                                                                                                                          Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak