2022-05-13


Słaboszów, dnia 13.05.2022 r.

 

Znak:ROŚI.6845.2.2022

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość zabudowana położona w Kalinie Wielkiej oznaczona jako część działki nr.92/1 o powierzchni w tej części 50 m2 .

          Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki ta położona jest w terenach oznaczonych symbolem UP2-teren usług

publicznych .

          Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczyste Nr KR1M/00040686/6  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, która nie jest  obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

         Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi  Kalina Wielka wyżej wymieniona działka

została oznaczona jako tereny zabudowane inne, od strony południowej sąsiaduje z drogą powiatową Miechów –Działoszyce ,od strony północnej z działką gminną stanowiącą boisko sportowe, od strony wschodniej z drogą gminną, od strony zachodniej z nieruchomością zabudowaną-Bank Spółdzielczy.

         Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/227/2022 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia

28.04. 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia komunalnego gminy Słaboszów część działki nr 92/1  o powierzchni w tej części 50 m2 została przeznaczona do wydzierżawienia na okres 5 lat .Zawarcie umowy nastąpi z dotychczasowym  dzierżawcą- Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

           Z tytułu dzierżawy miesięczny czynsz dzierżawny został ustalony w wysokości

600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) netto.

       Na dzierżawionym gruncie Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posadowiła szafę telekomunikacyjną dla  prowadzenia usług telekomunikacyjnych.

         Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content