2015-06-24


Słaboszów dnia 24.06.2015  r.

Znak:ROŚI.6840.3.2015

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Święcice oznaczona jako działka nr 482/1 o powierzchni 0,3420 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr KR1M/00040684/2  prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XVIII Zamiejscowy-Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.
Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako pastwisko Ps VI-0,1836 ha oraz grunty  zakrzewione Lz IV-0,1584 ha .Natomiast  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie  Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 482/1 została oznaczona symbolem RZ-tereny obudowy biologicznej rzek i potoków, wyrobisk i teren o dużych spadkach.
Opis
Działka nr 482/1 leży  w środkowej części wsi Święcice , w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami stanowiącymi  gospodarstwa rolne oraz nieruchomości wykorzystywane  pod uprawy rolne , działka bezpośrednio przylega do drogi powiatowej Książ  Wielki –Słaboszów o nawierzchni asfaltowej, na terenie działki brak jest sieci uzbrojenia technicznego  , sieć wodociągowa i energetyczna  znajduje się w pobliżu kształt działki nieregularny , teren działki podmokły , niezabudowany , nieogrodzony , zakrzaczony,

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.782  z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 30 czerwca 2015  r.( nie później niż 13 sierpnia  2015 r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.
W przypadku nie skorzystania  z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo przysługuje zgodnie z w/w  przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 7115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100) brutto.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY
/-/Marta Vozsnak

Skip to content