2021-08-06


{nomultithumb}

ZAPYTANIE OFERTOWE

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130000 zł netto na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji przez Gminę Słaboszów projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

 ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  SŁABOSZÓW

URZĄD GMINY W SŁABOSZOWIE

Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

Tel. 413847900, 413847022

e-mail: gmina@slaboszow.pl , zeasslaboszow@wp.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie – realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  1. Zamówienie obejmuje dostawę 9 laptopów z oprogramowaniem oraz 25 tabletów
    z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym nauki zdalnej, w dwóch częściach, o wymaganych parametrach technicznych – wartościach nie mniejszych niż/ równoważnych:

Informacja o wyniku postępowania (1).pdf

Zapytanie ofertowe_Zakup sprzętu komputerowego.zip

Skip to content