2018-04-23


Słaboszów dnia 18.04.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.3.2017

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w obrębie

Słupów oznaczona jako działka nr 747/1 o powierzchni 0,0119 ha.

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę

Wieczystą KW nr KR1M/00062549/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako dr-drogi. Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 747/1 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Opis

Działka nr 747/1 leży w południowej części wsi Słupów , w bezpośrednim sąsiedztwie

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi , działka bezpośrednio przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej , położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną , kształt nieregularny zbliżony do litery L , teren działki płaski , niezabudowany zagospodarowany zielenią ozdobną .

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.121 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 27 kwietnia 2018 r r.( nie później niż 11 czerwca 2018 r.) na

złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

WOJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Skip to content