2015-11-10


I N F O R M A C J A

dla mieszkańców Gminy Słaboszów !

 

               Działając w oparciu o pismo Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: WP-IV.941.3.1.2015 z dnia 16 października 2015r dotyczące przygotowania do sezonu zimowego 2015/2016,

w związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym długotrwałych niskich temperatur oraz obfitych opadów śniegu, stwarzających zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych, czy będących pod wpływem alkoholu – uprzejmie informuję, że zarówno pracownicy administracji samorządowej, jak również mieszkańcy Gminy Słaboszów powinni reagować w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi, a mianowicie:

w przypadku zauważenia człowieka leżącego na śniegu i mrozie, w tym również będącego pod wpływem alkoholu, w celu sprawdzenia, czy nie wymaga pomocy medycznej, jeżeli zdarzenie to ma miejsce podczas dni pracy miejscowych Ośrodków Zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić lekarza danego Ośrodka tj.

tel. ( 41) 38- 47- 010 – Ośrodek Zdrowia w Dziaduszycach,

tel.( 41) 38-46- 010 – Ośrodek Zdrowia w Kalinie Wielkiej,

a w razie nieobecności lekarzy w/w Ośrodków Zdrowia, lub gdy sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia ma miejsce w innym czasie, należy dokonać natychmiastowego zgłoszenia wzywającego pomoc pod numer alarmowy „112”;

 

– w przypadku posiadania wiedzy, że dana osoba, czy rodzina wymaga pomocy socjalnej, szczególnie schronienia, pożywienia czy ubrania – należy powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Słaboszowie, tel: (41) 38 -47-116 lub (41)38-47-113.

Powyższe działania pozwolą na zmniejszenie negatywnych skutków zimy i jej wpływu na warunki życia i funkcjonowania lokalnej społeczności.

  

 

Słaboszów, 2015-11-09.

 

WÓJT GMINY

/-/ Marta Vozsnak

Skip to content