2015-08-28


OGŁOSZENIE
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W GMINIE SŁABOSZÓW w 2015 r.

I. Podstawa prawna:

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowiony uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z 2015 r. poz. 938/.
II. Uprawnieni uczniowie:
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III szkół podstawowych z terenu gminy Słaboszów, jeżeli miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie ucznia za 2013 rok, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego lub utraconego w latach 2013-2015, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693/:
1) nie przekracza kwoty 574 zł;
2) przekracza kwotę 574 zł, lecz w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693/, które negatywnie wpływają na sytuację materialną i edukacyjną ucznia, przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5 % ogólnej liczby uczniów w klasach III w szkołach podstawowych na terenie gminy.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego może być udzielona uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V, VI szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum, mających siedzibę na terenie gminy Słaboszów, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, o której mowa w w/w rozporządzeniu.
III. Termin i miejsce składania wniosków:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 115/2015 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Słaboszów – ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 09 września 2015 r..
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Słaboszowie, gdzie można pobrać ich druki.

Wniosek należy kierować do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
Do wniosków dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami, należy dołączyć tylko kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe lecz występują w niej przypadki, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).
IV. Tryb udzielenia pomocy i jej wartość
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów zostanie przyznane i wypłacone ich rodzicom – po przedłożeniu dowodów zakupu podręczników do danej klasy, po otrzymaniu z budżetu państwa dotacji celowej zgodnej z wnioskami: Gminy – o środki finansowe, a rodziców – o pomoc finansową, której wartość nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
2) 325 zł – dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej;
3) 350 zł – dla ucznia klasy II i III gimnazjum;
Podstawowym dowodem zakupu podręczników w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, zaś w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów – potwierdzenie zakupu zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu – wystawione przez podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Aniela Kruczek
Kierownik
Gminnego ZEAS

Skip to content