INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW ZASIŁKÓW RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

– od 1 lipca 2023 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);

– od 1 sierpnia 2023 roku w formie papierowej (osobiście w siedzibie  tut. Ośrodka, pokój Nr 10 albo drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów).

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do:
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności wówczas kwota kryterium wynosi 764,00 zł na osobę);
– kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 01.10.2023 r. wynosi 1209,00 zł na osobę.

Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym tzw. „złotówka za złotówkę”).

Kierownik GOPS 
 w Słaboszowie
mgr Ilona Zegadło