DODATEK OSŁONOWY – edycja 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania). Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie (pok.  nr 10) do dnia  30 kwietnia 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024r.  i jest to termin nieprzekraczalny,  wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

WAŻNE – składając wniosek ujawniamy wszystkie dochody rodziny  z 2022r.  w tym dochody osiągnięte za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Roczny dochód z 1 ha przel. w 2022 roku wyniósł  5.549,00 zł.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego ustawowo przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje JEDNORAZOWO, na okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO W 2024 ROKU.
Wielkość gospodarstwa domowego: Kwota podstawowa:Kwota podwyższona:
jednoosobowe228,80 zł286,00 zł
2 -3 osoby343,20 zł429,00 zł
4 -5 osób486,20 zł607,75 zł
6 osób i więcej657,80 zł822,25 zł

Poniżej druk wniosku do pobrania: