Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 27 styczeń 2022

Nowa część programu „Czyste Powietrze…

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych ...

Informacja

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  od dnia 24.01.2022 roku proszę o zastosowanie się do...

Sprawozdanie z wykonania projektu „Odkr…

SPRAWOZDANIE z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę” w 2021 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego     Gmina Słaboszów realizując w 2021 roku projekt „Odkrywam Małopolskę” w ...

Powiadomienia SMS

MIESZKAŃCY GMINY SŁABOSZÓW   W związku z coraz częściej pojawiającymi się różnego rodzaju zagrożeniami oraz potrzebą przekazywania ważnych informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Sła...

INFORMACJA

INFORMACJA                    Wójt Gminy Słaboszów informuje, że w dalszym ciągu mamy jeszcze wolne miejsca w programie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt takiej oczyszczalni w zależn...

Programy z budżetu państwa

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

 

Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Dotacja celowa w wysokości 5 300 zł  (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 5 300   (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) zł.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi: 6625,00zł.

 

Słaboszów, 2021-11-03.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Aneks Nr 2

 

Gmina Słaboszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 Po przeprowadzonej weryfikacji całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 26.250,00 zł
w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa 21 000,00 zł

- środki własne gminy  5.250,00 zł

 

Słaboszów, 2021-09-28.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Dotacja z budżetu państwa - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art.121 usr.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.
-   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie  Umowy nr 581/OPS/2021 z dnia  14 września 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla  Gminy Słaboszów na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  w wysokości  2 267,00 zł.

Wartość  zadania za okres przyznania dotacji tj. od dnia  01.01.2021 r. do dnia 29-05-2021r.  wynosi    2 833,75zł.

 

Słaboszów, 2021-09-17

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

/-/ Ilona Zegadło

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - AKTUALIZACJA

 

Gmina Słaboszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 Po przeprowadzonej weryfikacji całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 28.341,25 zł
w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa 22.673,00 zł

- środki własne gminy 5.668,25 zł