DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Na podstawie umowy nr 366/OPS/2023 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 41 205 zł(słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

1) 27 014 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czternaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

2) 14 191 zł(słownie: czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy  o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023

Całkowity koszt zadania  na rok 2023 – 759.000,00zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa –  41 205,00 zł

– środki własne gminy – 717.795,00 zł