Dotacja celowa z budżetu państwa program – posiłek w szkole i w domu

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Całkowity koszt zadania na rok 2023 – 19 268,75 zł

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 15 415,00 zł
  • środki własne gminy – 3853,75 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Ilona Zegadło