Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Na podstawie  Umowy nr 634/OPS/2023 z dnia  25 października 2023r. Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów  na  dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku  w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  lub  przeprowadzającego wywiady środowiskowe poza siedzibą  jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.  

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.
 –   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.

Wartość otrzymanego  dofinansowania        9.330,00 zł

Całkowita wartość  zadania                            17.035,07 zł.