DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

  1. Na podstawie umowy nr 320/OPS/2024 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej 37 088 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:
    1. 29 532 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)- na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
    1. 7 556 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) -na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023 w zakresie określonym w załączniku nr 3 do umowy.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024

Całkowity koszt zadania  na rok 2024 – 895 414,25 zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa –  37 088,00 zł

– środki własne gminy – 858 326,25 zł