2016-08-31


Teren byłych stawów w Buszkowie

Przedmiotem oferty jest  teren  byłych stawów   stanowiących nieruchomość niezabudowaną  położoną w Buszkowie oznaczoną jako działki nr.nr.497/3,497/4,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr.40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach: – działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha -działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha -działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha, rowy W-0,13 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych Opis : Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą , są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5. Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów -woda dyspozycyjna dla stawów – pełne pokrycie potrzeb -jakość wody , charakter zlewni -woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy , zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna ) -sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe -warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne -intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak Stan techniczny obiektu -stan łowiska i rowów średni -jakość grobli–zadawalająca–nieznacznie rozjeżdżone, brak utwardzenia grobli transportowych -stan budowli hydrotechnicznych zadawalający (budowle czynne, ale wymagające bieżących remontów) -stan doprowadzalników i odprowadzalników-zadawalający(wymagający częściowej  konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia) -lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym -wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 100 ha  występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym  podziale powierzchni stawowej -stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe  zaplecze (rybaczówka , magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt ) -możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym  innej niż podstawowa działalność.

Nieruchomość przeznaczono do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena  nieruchomości wynosi 161 738,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ).

Skip to content