Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

III przetarg Kropidło

                                                                                    Słaboszów dnia 20.02.2017r.

Znak:ROŚI.6845.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona jako   część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce (od strony wschodniej).

Wyżej  wymieniona nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest  w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

II.Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi:

 210,00 zł plus  podatek VAT.

Dzierżawca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, poboru zimnej wody.

III. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu  24 marca  2017 r. o godz.1000 (piątek) w siedzibie  Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie  nr  konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie  najpóźniej do dnia  20 marca  2017 r./liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie/.

VI.Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który przetarg  wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom  przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później  niż przed upływem 3 dnia od dnia  zamknięcia  przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia  się uczestnika który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Umowa  dzierżawy zostanie zawarta

na okres trzech lat.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej

wywoławczej kwoty  miesięcznego  czynszu dzierżawnego. 

IX.Termin zawarcia umowy dzierżawy  zostanie  ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  

 X.Szczegółowe informacje  można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XI.Wójt  Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta   Vozsnak

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Święcicach

Słaboszów dnia 02.11.2016

 Znak:ROŚI.6840.2.2016

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość  zabudowana położona w obrębie Święcice  oznaczona  jako działki nr 499/1 o pow.0,1284 ha , nr 500 o pow.0,0596 ha, nr 501 o pow.0,0344 ha, nr 502/1 o pow.0,4648 ha, nr 503 o pow.0,0180, nr 504/1 o pow.0,3164 ha, nr 504/2 o pow.0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, uzbrojone w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną , przylegające do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów posiada założoną księgę wieczystą KW 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów nieruchomość ta jest położona w terenach obiektów produkcyjnych składów i magazynów-działki nr nr 500, 501,504/1, 504/2, 502/1(część), terenach zabudowy usługowej – działki nr nr 503 i 502/1 (część), terenach rolniczych –działka nr 499/1. Natomiast zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość  została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy inne, pastwisko III, pastwisko VI , nieużytki.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Święcicach