Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
niedziela 29 maj 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu …

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. N...

Wniosek o udostępnienie informacji publi…

dotyczący informacji na temat wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

  Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-...

Małopolska Niania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" Szczegóły Projektu w załącznikach

Drzewo dla Klimatu - Szkoła Podstawowa …

W dniu 12 maja br. Powiatowy Doradca ds. klimatu i środowiska - Marzena Wiejak oraz Ekodoradca Małgorzata Wajda zorganizowały  akcję sadzenia  drzewek przy  Szkole Podstawowej im.  Św. Jana Pawła II  ...

Znak:ROŚI.271.6.2018

Znak:ROŚI.271.6.2018                                                              2018-11-07 r. Słaboszów

 

Ogłoszenie nr 645230-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. 

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.271.6.2018

Znak: FN: 2710.1.2018

Słaboszów dnia 02.10.2018 r.

Gmina Słaboszów 

32-218 Słaboszów

Znak: FN: 2710.1.2018                                             

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

            Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  1.130.000,00 zł prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odbytego w dniu  14.09.2018 r:

wybrano ofertę, której przyznano 100 punktów w dwóch kryteriach – oprocentowanie i prowizja, złożoną przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 .

Uzasadnienie

Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty , które w pełni odpowiadały wymaganiom zawartym w specyfikacji zamówienia. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta złożona przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 według kryterium wyboru dla w/w zadania jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą liczbe punktów. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

O udzielenie zamówienia ubiegali sie następujacy Wykonawcy, których ofertom przyznano nastepującą punktację:

  1. Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 - oprocentowanie 70 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 100.
  2. Krakowski Bank Spółdzielczy 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 - oprocentowanie 68,41 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 98,41.

 Wójt Gminy

 Marta  Vozsnak

Znak: ROŚI.271.4.2018

                           Słaboszów, 2018-08-29


Znak: ROŚI.271.4.2018    

    

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.4.2018

Informacja o wyniku przetargu w miejscowości Słupów

 

Słaboszów dnia 20.07.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.3.2017

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 19.07. 2018 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słupów oznaczonej jako działka nr 747/1 o powierzchni 0,0119 ha , objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/00062549/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie.Do przetargu została dopuszczona Pani J.R. , która to wpłaciła wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 1400 zł plus 23% podatek Vat. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym . Nabywcą w/w nieruchomości została Pani J. R. , za cenę 1420,00 zł plus 23% podatek VAT to jest 326,60 zł razem 1 746,60 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100) brutto.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak