Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 19 czerwiec 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w…

Słaboszów dnia 14.06.2018 r.  Znak:ROŚI.6840.3.2017   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WÓJT GMINY SŁABOSZÓW o g ł a s z a  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowią...

Informacja w sprawie Programu Dobry Star…

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” (300+) W GMINIE SŁABOSZÓW   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczen...

Dzień Różnorodności Kulturowej w Kropidl…

                                                                                                                                                          W miesiącu czerwcu br. Stowarzyszenie Wspie...

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Słaboszowie

  Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 3 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to: 1. Dh Adam Domagała – Prezes...

Dzień Dziecka w Słaboszowie - Święto Spo…

W dniu 30 maja br. na stadionie w Słaboszowie odbył się Festyn Rekreacyjno - Sportowy z okazji Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego, którego adresatami byli uczniowie i rodzice Szkół Podstawowych w Dziadus...

Partly Cloudy

17°C

Słaboszów

Partly Cloudy

Humidity: 68%

Wind: 11.27 km/h

  • 19 Jun 2018

    Mostly Cloudy 27°C 15°C

  • 20 Jun 2018

    Mostly Cloudy 25°C 15°C

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscowości Święcice

Słaboszów dnia 14.06.2018 r.

 Znak:ROŚI.6840.3.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice.

 

I.Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów nr  747/1  o pow.0,0119 ha  , położona w Słupowie .

II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1400,00 zł (netto) słownie :jeden tysiąc czterysta złotych  00/100.

Uwaga: Działka podlega  opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości  23%.

III.Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako dr-drogą. Natomiast  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie  Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 747/1 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00062549/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 19 lipca  2018 r.( czwartek) o godz.1000 .

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdzesiąt złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 16 lipca  2018 roku do godz.1400 / liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie /

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII..Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 WÓJT  GMINY

/-/Marta Vozsnak

Znak: ROŚI.271.2.2018

       Słaboszów, 2018-05-15


Znak: ROŚI.271.2.2018


O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. 2017r., poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.2.2018

Znak: ROŚI.271.1.2018

       Słaboszów, 2018-05-15


Znak: ROŚI.271.1.2018


O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. 2017r., poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.1.2018

Wynik przeprowadzonego przetargu na sprzedaż drewna

 

Słaboszów dnia 09.02.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6131.11.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 8 lutego 2018 r. godz.9³º w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości gminne tj :

poz.1 /modrzew/ - 2,08 m3 cena minimalna 1064,79 zł brutto

poz.2 /modrzew – 0,41 m3 cena minimalna 156,87 zł „

poz.3 /modrzew/ - 0,82 m3 cena minimalna 365,50 zł „

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nikt nie wpłacił wadium a i jedyna oferta nie spełniała warunków przetargu.

 

 

 

/-/Wójt Gminy

Marta Vozsnak

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

                                                                                                                                Słaboszów  19.01.2018 r.

Znak:ROŚI.6131.11.2018                  

 

 

                                                    Wójt Gminy Słaboszów

                                                     32-218  Słaboszów

ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 121/19 w miejscowości Kalina Wielka.

1. Sprzedaż drewna w tym :

poz.1 /modrzew/ -      2,08  m3      cena minimalna    1064,79 zł  brutto

poz.2 /modrzew –       0,41 m3      cena minimalna    156,87   zł     „

poz.3 /modrzew/ -       0,82 m3      cena minimalna    365,50   zł     „

     0dbiór drewna transportem i na koszt nabywcy, wyłonionego w przetargu w terminie do 7 dni od daty zapłaty ceny nabycia drewna.

Przyjmujemy oferty na całość lub na poszczególne grupy/pozycje jw/ drzew.

2. 0ferty pisemne dot.sprzedaży drewna opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza / minimalna/drewna podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne- jako nie spełniające warunków ogłoszenia.

3. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Jarosław Kalarus pok.nr 3 tel.41 3847913 w godz.8.00-15.00.

4.Wadium w przetargu w wysokości 150,00 zł słownie sto pięćdziesiąt złotych/ należy wpłacić do dnia  5 lutego 2018 r. na konto Gminy Nr 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku  Spółdzielczym 0ddział Kalina Wielka .

5.0ferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

„0ferta na zakup drewna- nie otwierać przed przetargiem”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Słaboszowie w terminie do  8 lutego 2018 r do godz.9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu  8 lutego 2018 o godz.9.30 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słaboszowie. Komisja przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert w zakresie sprzedaży drewna.

6.0ferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:

1) ofertę złożoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia

2)dowód wpłaty wadium,

7.Wzór oferty pisemnej znajduje się na stronie internetowej gminy www.slaboszow.pl lub można ją uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 3.

8.Wadium oferenta który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.0ferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

9.Wadium złożone przez 0ferenta który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie.

10.0głaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z ważnych przyczyn.

0ferenci przed złożeniem oferty pisemnej zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

Wójt Gminy zaprasza do udziału w przetargu.

/-/Wójt Gminy

Marta Vozsnak

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz Oferty.doc)Formularz Oferty.doc[ ]27 kB