Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
niedziela 21 kwiecień 2019

VI Miechowski Kiermasz Wielkanocny

W dniu 14 kwietnia 2019r. (Niedziela Palmowa) odbył się VI Miechowski Kiermasz Wielkanocny. Podczas owego wydarzenia nastąpiła degustacja potraw wielkanocnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejsk...

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Słaboszów dnia 16.04.2019 r. Znak:ROŚI.6840.4.2019     O G Ł O S Z E N I E   WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana po...

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Konkurs plastyczny

„Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Probl...

Informacja o wyniku przetargu w miejscowości Rzemiędzice

Słaboszów dnia 19.12.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.6.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18.12. 2018 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzemiędzice oznaczonej jako działka nr 462 o powierzchni 0,0786 ha , objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/00022398/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie.Do przetargu została dopuszczony Pan R.O. który to wpłacił wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 28 738,00 zł (brutto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywny.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Znak:ROŚI.271.7.2018

Znak:ROŚI.271.7.2018 2018-11-28 r. Słaboszów

Ogłoszenie nr 654156-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.271.7.2018

Ogłoszenie o przetargu

Słaboszów dnia 14.11.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.6.2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Rzemiędzice.

 

I.Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 462 o pow.0,0786 ha , położona w Rzemiędzicach zabudowana budynkiem garażowym ,wolnostojącym ,parterowym , nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 59,50 m² .

II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 738,00 zł słownie :dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych (brutto).

III.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 462 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00022398/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 18 grudnia 2018 r.( wtorek ) o godz.1000 .

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz.1400 / liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie /

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Znak:ROŚI.271.6.2018

Znak:ROŚI.271.6.2018                                                              2018-11-07 r. Słaboszów

 

Ogłoszenie nr 645230-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. 

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.271.6.2018