2019-09-04


Wpis do rejestru wyborców Gminy Słaboszów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r- Kodeks Wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

Termin załatwienia
3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców*.
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

* Do rejestru wyborców wpisywani są:
1) obywatele polscy stale zamieszkali bez zameldowania na terenie gminy Słaboszów,
2) obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na terenie gminy Słaboszów.

Przed wydaniem decyzji, organ gminy jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Miechowie  za pośrednictwem Wójt Gminy  Słaboszów  w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty
Bez opłaty

Uwagi
1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na terenie gminy Słaboszów na    pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu, bez składania wniosku.

  1. Wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Słaboszów bez zameldowania na pobyt stały, osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy Słaboszów pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osoby nigdzie niezamieszkujące, a przebywające stale na terenie gminy Słaboszów wpisywane są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
  2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można składać w Urzędzie Gminy Słaboszów  pokój nr 19, tel.41 3847910 lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
  3. Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt Gminy  jest obowiązany sprawdzić czy wnioskodawca stale zamieszkuje na terenie Gminy Słaboszów.
  4. Z uwagi na fakt, iż wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców, wpisanie go do rejestru wyborców pod wskazanym we wniosku adresem skutkuje wykreśleniem jego osoby z rejestru pod dotychczasowym adresem.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy na terenie Gminy Słaboszów , który nie został wpisany do Stałego Rejestru Wyborców Gminy  Słaboszów  na swój pisemny wniosek zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 2019.pdf

Skip to content